شهروندان جهت رسیدگی به شکایات خود باید چه نکاتی را رعایت کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزشهروند گرامی :

در زمان طرح شکایت و اعتراض به عملکرد دستگاه ها و ارائه اطلاعات لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :

 شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد .
 شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از جمله (شرکت های تعاونی – شرکت های خصوصی) امکان پذیر نمی باشد .
 شکایت از مراجع قضایی اعم از نحوه عملکرد (دادگاه بدوی و تجدید نظر) ، قاضی مربوطه ، آراء صادره از شعبات ، دادسرا ، دادگاه نظامی ، دادسرا و دادگاه انقلاب ، دادگاه خانواده ) قابل بررسی نمی باشد .
 شکایت از دیوان عدالت اداری (در رابطه با آراء صادره ، ابطال آراء ، عدم اجرای رای دیوان) قابل بررسی نمی باشد .
 درخواست مساعدت مالی، وام و کمک از سازمان قابل پذیرش نیست .
 در صورت عدم ذکر دقیق مرجع مورد شکایت رسیدگی به آن امکان پذیر نخواهد بود .
 چنانچه مرجع مورد شکایت از یک مورد بیشتر باشد (دو یا سه یا چهار مورد) ثبت شکایت امکان پذیر نمی باشد، مگر اینکه به صورت جداگانه شکایت نمایند .
 به شکایاتی که قبلا به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده چنانچه مجددا ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد مگر موضوع شکایت واحد و تکراری نباشد.
 چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی مطرح گرد می بایست جهت اخذ پذیرش بعنوان شکایت فردی به عنوان نماینده ، مشخصات فردی خود را مرقوم نماید، در غیر این صورت به عنوان اطلاعیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 درخصوص شرکت¬های حقوقی غیر دولتی (خصوصی) نیز مدیر عامل یا فردی بعنوان نماینده شرکت مربوطه با ارایه مشخصات کامل می تواند شکایت خود را مطرح تا مورد پذیرش واقع گردد .
 نشانی سایت : www.shekayat.bazresi.ir

« مرکز ملی رسیدگی به شکایات مردمی »

بخش نظردهی بسته شده است..