طی حکمی:

انتصاب مشاور رییس سازمان مدیریت یزد

طی حکمی مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد منصوب شد.

به گزارش یزدی نیوزدر این حکم، منصور ندافیون بعنوان مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد دراموراقتصادی و توسعه شهرستان اشکذر منصوب شده است.

بخش نظردهی بسته شده است..