بافق با قدرت ۱.۹ ریشتر لرزید

به گزارش یزدی نیوززمین لرزه امروز با قدرت یک و ۹ دهم ریشتر و در عمق پنج کیلومتری زمین لرزید و لرزه آن در محدوده اطراف احساس شد.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۱.۶۵۳ و طول ۵۵.۴۲۵ در ساعت ۱۴ و ۳۷ دقیقه لرزید، این زمین لرزه خسارت جانی و مالی به دنبال نداشت.

بخش نظردهی بسته شده است..