احتمال حمایت اصولگرایان از کاندیدای غیرمنتظره

به گزارش یزدی نیوز ابراهیمی با اشاره به اینکه تجربیات گذشته هم در ایران نشان دهنده همین رویکرد است افزود: در ایران احزاب قوی وجود ندارد که تصمیماتشان نهایی باشد بنابراین مردم خودشان تصمیم گیرنده هستند.وی ادامه داد: آینده را هم باید در آینده رقم زد و به تعبیر برخی سیاستمداران نمی توان رمالی کرد.

ابراهیمی در عین حال احتمال مطرح شدن کاندیدای غیر منتظره را قوی عنوان کرد و گفت: این احتمال را باید از تمام احتمالات دیگر در نظر گرفت.

 

بخش نظردهی بسته شده است..