یاداشت کوتاه معاون عمرانی استاندار یزد:

آسان است امروز از علی گفتن و چه سخت است شیعه علی بودن

سیدمحمدرضا سیدحسینی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد یادداشت کوتاهی در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است که خواندن آن خالی از لطف نیست.

به گزارش یزدی نیوزدر این یاداشت آمده است:<<امشب عدالت را غسل میدهند واژه عدالت برای ما آنقدر غریب است که امامان نیز امام غریب است .عدالت واژه ای که علی آن را معنی کرد وبعد ازاو واژه ای شد که همه پشت آن خزیدند برای هر بی عدالتی ،خلیفه ها آمدند به اسم عدالت فرزندان اورا به بی عدالتی به شمشیر کشیدند و دولتها آمدند به اسم عدالت وشمشیر به چپاول بیت المال بسته ورفتند وباز او مظلومانه به شیعیانش نگریست ذاتش فریاد توام با سکوت است .آنچنان مظلوم که سکوت سنگینش برای وحدت مسلمین تبدیل به فریاد تفرقه در میان شیعیانش گشته و فریاد دفاعش از بیت المال تبدیل به سکوت مصلحت گردیده امشب زیباترین فریاد وسکوت خداوند را غسل میدهند سکوتی که بیست وپنج سال از حق خود میگذرد وفریادی که از خلخال زن یهودی نمیگذرد وچه آسان است امروز از علی گفتن و چه سخت است شیعه علی بودن التماس دعا>>

بخش نظردهی بسته شده است..