روابط عمومی؛ نفوذگری یا هم فهمی؟

محمد امامی Emami41@yahoo.com

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمد امامی نوشت :     هنوز هم در لابه لای نوشته ها و مطالبی که برخی از دوستان و همداستانان روابط عمومی در  نشریات و وبلاگ ها و سایت های روابط عمومی مشاهده می شود، در تعاریف و وظایف ، بیش از حد متعارف بر لزوم نفوذ در افکار عمومی و مخاطبان تاکید می شود.
اما تاکید بر «نفوذگری» در شرایطی که سخن از «مردم مداری» و هوشمندی مخاطبان می رود، برای روابط عمومی های آگاه، جای خود را به «تفاهم طلبی» و «هم فهمی» داده است.
از آنجا که امروزه دوره ی منفعل پنداری مخاطب به سرآمده است و مخاطبان امروزی از عقل ارتباطی برخوردارند، دیگر الگوهای ارتباطی مبتنی بر نفوذ حتی اقناع مخاطبان، الگوهای پیشرفته ای برای روابط عمومی ها نیستند.
روابط عمومی با هدف «نفوذگرایی» تنها با اطلاع رسانی صرف به مخاطبان، آنان را آماج پیامهای خود قرار می دهد و در پی تحمیل عقیده و نظر به مخاطبان است.
در حالی بر «نفوذگری» تاکید می شود که الگوهای ارتباطی در روابط عمومی به سوی تکامل پیش می رود و رفته رفته الگوهایی که نقش مخاطب در آن نادیده انگاشته می شود، کاربرد خود را از دست داده و روابط عمومی با بهره گیری از الگوهای متعالی ارتباطی، باید به سمت و سویی برود که مخاطب را آگاه شمرده و محور جریان ارتباطی بداند. مهم ترین ویژگی این الگو «تفاهم» و هم ترازی منبع و مخاطب در فرایند ارتباط است.
بر خلاف روش «نفوذگری» که به دنبال تحمیل دیدگاه خویش بر مخاطب است «روابط عمومی تفاهم طلب» می کوشد تا در برنامه ریزی ها، قالب سازی ها و تصمیم سازی ها، مخاطب را شرکت دهد و از هرگونه تحمیل به مخاطبان پرهیز کند.
اگر روابط عمومی «فن نفوذگری» تلقی شود، «روابط عمومی نفوذگر» باید صرفا به مخاطبان، اطلاع رسانی کرده و آنان را آماج پیام های خود قرار دهد، در حالی که «روابط عمومی تفاهم طلب» ضمن اقدام در زمینه ی وظیفه ی گزارش دهی به مردم از فعالیتها و خودافشاگری برای توسعه ی سطح آگاهی مردم از روند امور و برنامه های سازمان، تأثیرپذیری از افکار عمومی و مخاطبان را مکمل اطلاع رسانی می داند و آن را به عنوان اولویت مدنظر قرار می دهد.
همه ی شواهد به این واقعیت اشاره دارد که امروزه عصر منفعل پنداری و نفوذپذیری مخاطبان به سرآمده است و روابط عمومی باید برای رسیدن به تفاهم، همدلی، هم فهمی و گفتگو با مخاطبان به دنبال تکامل و تأثیرپذیری از آنان باشد و امید است این مضمون در عرصه ی فعالیت روابط عمومی ها و فعالان این حرفه و دانش، با تاکید بیشتری مد نظر قرار گیرد.
 

بخش نظردهی بسته شده است..