هشتگ ريیس اداره آموزش و ترویج و دبیر اتاق فکر اداره کل استاندارد استان یزد از اجرايي شدن