هشتگ دانشكده پزشكي علي ابن ابي طالب و بيمارستان مرحوم شاه ولي