هشتگ ارزيابي و بررسي زيرساخت هاي لازم براي اختصاص رشته هاي جديد علوم پزشكي