افزایش ۵۰ درصدی برداشت پسته در استان یزد

سطح زیرکشت محصول پسته در استان یزد ، ۵١هزار هکتار است که ۴١ هزارهکتار آن بارور است.

به گزارش یزدی نیوزرئیس جهادکشاورزی استان یزد گفت:سطح زیرکشت محصول پسته در استان یزد  ، ۵١هزار هکتار است که ۴١ هزارهکتار آن بارور است .

سیدجمال سجادی پور افزود : استان یزد مقام سوم کشوری را داراست وپیش بینی می شود ۵۶ هزار تن پسته در استان برداشت شود که این میزان در مقایسه با پارسال ۵٠ درصد افزایش تولید داشته است .
 
 وی افزود : ارقام عمده پسته کشت شده استان ارقام اکبری، اوحدی، کله قوچی، احمد آقایی است . 
وی گفت : پسته تولیدی استان یزد در ۲۲۰ ترمینال ضبط پسته صنعتی فرآوری می‌شود و بیش از ۶۵ درصد پسته استان به کشورهای آسیای میانه و کشورهای اروپایی صادر می‌شود .
سجادی پور افزود : شهرستان خاتم با  سطح زیرکشت  ١٧هزار هکتار  که ١٢هزار و٨٠٠هکتار آن بارور و ۴هزارو ٢٠٠ هکتار آن غیر بارور است . 
وی گفت : پیش بینی میشود امسال بامتوسط عملکرد هزار و و٢٠٠کیلوگرم درهکتار  ، ١۵هزارتن پسته خشک در این شهرستان تولید شود. 
سجادی پور گفت : درشهرستان خاتم ٣۵ واحد ترمینال ضبط پسته با ظرفیت ٣٣هزارتن پسته خشک بااشتغال ۴٨۶ نفر به طور مستقیم وغیر مستقیم باسرمایه بیش از ٣١ میلیارد تومان وجود دارد که همزمان با فصل برداشت محصول پسته ،  فعالیت خودرا شروع  می کنند .
وی ، از صدور ١٣١ مجوز  ترمینال ضبط پسته در شهرستان خبرداد و افزود: ٩۶ مجوز تاسیس ترمینال ضبط پسته باظرفیت بیش از ٧۵ هزار تن پسته خشک واشتغال هزارو ٣٠٠نفر به طور مستقیم وغیر مستقیم در شهرستان صادر شده که نیاز به ٧٨میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد وتاکنون ٢٩واحد ترمینال ضبط پسته بالای ۶٠درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
سجادی پور گفت : ارقام پسته تولیدی شهرستان خاتم اکبری، اوحدی،کله قوچی و احمد آقایی است که بیشترین سطح زیرکشت را رقم اکبری به خود اختصاص داده است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..