بانویی موفق که رنج راه از مسیر موفقیت بازش نداشت

فرزانه دهقان دهنوی بانویی موفق است که رنج بیماری خود وهمسر او را از مسیر موفق باز نداشته است.

بخش نظردهی بسته شده است..