بدون دخالت دستگاه جوجه کشی

تولد ۸ جوجه شترمرغ در محیط طبیعی

شهرستان تفت قطب تولید وپرورش شترمرغ دراستان یزد است و به تازگی در یک واحد صنعتی 8 جوجه شتر مرغ به طور طبیعی متولد شده اند.

به گزارش یزدی نیوزآقای فلاح  که از پرورش  دهندگان صنعتی این پرنده در شهرستان تفت است گفت در این واحد از حدود ۱۰ تخم بصورت طبیعی وبدون دخالت دستگاه جوجه کشی ۸ جوجه شتر مرغ متولد شده است.

وی افزود:در حالی که درروش صنعتی بامراقبتهایی که انجام میشود بیش از۲۵درصد تخمهایی که درماشین جوجه کشی گذاشته میشود تلفات دارد.
فلاح تغذیه مناسب شترمرغ ها را عامل این پدیده دانست.
شهرستان تفت قطب  پرورش شترمرغ دراستان یزداست که مراحل تولیدونگهداری شترمرغهادرواحدهای مربوطه باروش صنعتی انجام میشود.
تولید مثل شتر مرغ ها در فصل گرم سال ودر   شرایط حفاظتی خاصی انجام می شود.
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..