اهدای عضو مرد ۶۱ساله یزدی نجاتبخش جان بیماران

با رضایت خانواده مرحوم علی اصغر چاپک ۶۱ساله جان دوباره‌ای به بیماران نیازمند بخشیده شد.

به گزارش یزدی نیوزمسئول واحد فراهم آوری اعضا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: با ایثار و فداکاری مرحوم علی اصغر چاپک۶۱ساله اهل و ساکن شهر یزد اعضای این ایثار گر در بیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

 
قاسمی افزود: این بیست و چهارمین اهدای زندگی در سال جاری است و  بیست و سومین اهدا عضو استان نیز چند روز پیش با ایثار و فداکاری مرحومه ملحیه اقبالی زارچ۳۷  ساله اهل و ساکن شهر زارچ  در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.
 
با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در  بیمارستان شهید صدوقی و بیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.
 
منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..