شماره این هفته هفته نامه پرگار منتشر شد

در شماره هفته اول شهریور هفته نامه پرگار با عکسی از وضعیت آشفته در بافت تاریخی و روتیتر سقوط استان در نمودارهای اقتصادی، نوشته شده است یزد هم مثل بافت تاریخی آشفته شده است

به گزارش یزدی نیوزتشابه سازی وضعیت بافت تاریخی وشرایط اقتصادی یزد

سوال از مدیرکل صمت: روزانه ۷میلیاردتومان سرمایه گذاری کو؟
چالش حقوقی یونسکو و قوانین 
و ….

بخش نظردهی بسته شده است..