لزوم استفاده از مدگرایی اسلامی برای تقویت نشاط عمومی

ارزش‌هاى مصرفی ایران اسلامی ارزش‌های شاخص و درونی است، به همین منظور باید در انتخاب مد ارزش‌هاى بومى لحاظ و بستر فرهنگى و اقتصادى از طریق مد و مدگرایى متناسب با ارزش‌های ایرانی اسلامی ایجاد شود.

به گزارش یزدی نیوزمد از جمله عناصر موثر در توسعه سطح فرهنگی و یا بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه است که باید بیش از پیش نسبت به آن توجه و در راستای هدایت این مهم به سمت ارزش‌های فرهنگی و ایرانی اسلامی برنامه‌ریزی انجام شود.

هرگاه پدیده مد در دوره‌ای از تاریخ  آگاهانه و با توجه به فرهنگ و چهارچوب‏هاى فکرى و اعتقادى جامعه صورت گرفته است، نه تنها موجب پیدایش نارسایى‏هاى فرهنگى و اجتماعى نشده، بلکه به عنوان یک دستاورد اجتماعى، به رشد فرهنگ جوامع و توسعه اقتصادی کشورها کمک شایانی کرده است.

«مجید جوادیان‌زاده» در میزگرد ایسنا که با موضوع «جایگاه مد در جامعه اسلامی» برگزار شده، با بیان این‌که مد یک موضوع فرهنگى است که اکنون مسئله مند شده و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است، اظهار کرد: استفاده از رسانه‌هاى جمعى رابطه مثبت و معنادارى با مدگرایى دارد .

وی افزود: توجه به نیازهاى مراتب بالاتر نوعى هویت و زیبایى شناسى را براى انسان مطرح مى‌کند .

مدیرکل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى یزد با اشاره به این‌که تبدیل شدن مد به یک صنعت و فرهنگ مربوط به پس از جنگ جهانى دوم است، گفت: هر اندازه که فرد از نیازهاى مادى عبور کند بىشتر به نیازهاى غیرمادى از جمله هویت یابى نزدىک مى‌شود .

هویت و تمایز یکی از شاخص‌ترین کارکردهای مد است

جوادیان زاده در ادامه با بیان این‌که مد کارکردهاى مختلفى دارد، گفت: یکى از کارکردهاى مد هویت‌یابى و تمایز است و این گونه که فردى مى‌خواهد طبقه اجتماعى خود را از دیگران تمایز کند .

اىن مقام مسىول با اشاره به بخش‌هایى از جامعه،‌ تصریح کرد: آن قسمت از جامعه که از نیازهاى ماى خود عبور کردند، بىشتر دچار مد هستند، چرا چون مد از متغیرهاى دیگرى از جمله رسانه نیز تاثیر می‌پذیرد .

وى ادامه داد: پژوهش‌هاى انجام شده در این زمینه نشان مى‌دهد رسانه تاثىر مستقیمى بر مدگرایى دارد، در واقع افراد مدگرا بیشتر از رسانه‌ها استفاده مى‌کنند .

مدیرکل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى ا ستاندارى یزد در بخش دیگری از سخنان خود به مد فراغتى اشاره کرد و گفت: کارکرد این نوع مد، پر کردن اوقات فراغت است .

جوادیان‌زاده مد اعتراضى را نوع دیگر مد دانست و بىان کرد: مدهای اعتراضى، مدهایى هستند که نظم اجتماعى را به چالش کشیده و کنشگر براى نشان دادن اعتراض خود از وضعیت موجود از آن پیروى مى‌کند .

بین سن و مدگرایى رابطه اى وجود ندارد

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به این‌که بین سن و مدگرایى رابطه اى وجود ندارد، اظهارکرد: هرچه درآمد خانوار بالاتر باشد میزان مدگرایى در آن بیشتر است .

وى افزود: مصرف گرایى با همه انواع مدگرایى رابطه مستقیم دارد به گونه‌اى که هرچه جامعه مصرف گراتر باشد مدگراتر مى‌شود .

مدیرکل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى ا ستاندارى یزد با بیان این‌که همه رسانه‌هاى ما از جمله رسانه ملى ذائقه مصرف گرایى را در جامعه افزایش مى ‎د هد، تصریح کرد: بیشتر کالاهایى که در صدا و سیما تبلیغ مى‌شود به گونه‌اى است که اگر افراد آن را نداشته باشند احساس خلاء مى‌کنند .

جوادیان زاده درباره نقش مد گرایى درجهت گیرى اخلاقى افراد گفت: اگر جهت گیرى اخلاقى و اجتماعى افراد بیشتر به سمت فراغت باشد مدگرایى هم در آن‌ها بیشتر رشد مى‌کند .

وى با اشاره به این‌که ماهیت مدگرایى مثبت با منفى نیست، اظهار کرد: باید از این مدگرایى در جهت مثبت استفاده کرد وجامعه را بانشاط نگه داشت .

پیوند ناگسستی مد با اقتصاد در ایران

جوادیان زاده ادامه داد: با توجه به این‌که مد یک پىوند ناگسستنى با اقتصاد دارد باعث شده که اقتصادهاى بزرگ جهان از این بستر فرهنگى استفاده کنند، یعنى در ابتدا برندسازى کرده و با ایجاد زمینه‌هاى مصرف آن را در جامعه افزایش دهند .

وى با بیان این که جامعه‌اى که ارزش‌هاى مصرفى آن درونى است باید در انتخاب مد هم ارزش‌هاى بومى خود را لحاظ کند، گفت: درواقع باید بستر فرهنگى اقتصادى را از طریق مد و مدگرایى ایجاد کرد .

این مقام مسىول با اشاره به این‌که مد باید بسیار خلاقانه و در یک فضاى آزادانه اتفاق بیافتد، تصریح کرد: با اتکا به دستورهاى دولتى نمى‌شود یک کار خلاقانه در حوزه مد در جامعه انجام داد بلکه باید از ظرفیت سازمان‌هاى مردم نهاد و گروه‌هاى داوطلبانه اجتماعى استفاده کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى ادامه داد: باید سازمان‌هاى مردم نهاد و گروه‌هاى داوطلب را نسبت به مد دغدغه مند کرد تا بتوانیم از یک نگاه ملى در بحث مد استفاده کنىم .

وى با بیان این‌که یکى از نقاط پیوند بین دانشگاه و صنعت باید مد باشد، گفت: دانشگاه‌ها چقدر مى‌توانند چرخه تولید پوشاک را هدایت کنند و دولت هم باید بستر سازى لازم را انجام دهد ونگاهى کلان تر نسبت به این موضوع داشته باشد .

مد یک فرآیند تغییر سبک تدریجی زندگی است

«پوریا درخشانى» مدیر مسئول خانه ملی مد ایران با اشاره به این که مد یک فرآیند تغییر سبک تدریجی زندگی است، اظهار کرد: این فرآیند در جامعه سوق پیدا کرده و در نهایت خروجى‌هاى آن ارائه مى‌شود .

وى با بیان این‌که تعریف ما از مد همان اشاعه فرهنگ است، افزود: هفته مد بر این اساس است که بستر این اشاعه را آماده کرده تا این اشاعه راحت‌تر در زمان کمتر و با خروجى و کارکرد بهتر ارائه شود .

دبیر اجرایی اولین رویداد ملی هفته مد یزد در ادامه با اشاره به این‌که نمى‌توان جایگاه مد و جامعه شناسى را نادیده گرفت، گفت: چه در نگاه کلان و چه در نگاه خرد با توجه به جامعه اسلامى ایرانى که در زمینه مد انتظارات خاصى داریم .

خروجی مد در جامعه متناسب با ارزش‌های اسلامی نیست

درخشانى تصریح کرد: با توجه به این‌که خروجى‌هاى ارائه شده در بازار مطابق انتظارات جامعه اسلامی نیست، انتظارات به دلیل عدم هویت در مدهای ارائه شده برآورده نمى‌شود.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که مطالعات نشان مى‌دهد که کشورهاى خارجى تعریف و کارکردى به نام هفته مد دارند، گفت: در هفته مد روش‌هایى به منظور بهره برداری جامعه از خروجی‌های تخصصی در این حوزه ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم پىدا کردن چالش‌هاى فرهنگى در این حوزه، اظهار کرد: باید با درگیر کردن این چالش‌ها به یک تعریف هویتى در مد رسید و در نهایت این تغییر سبک زندگى به یک اقتصاد پویا برسد .

درخشانی خاطرنشان کرد: اکنون باید به فکر جلوگیرى از این روند ناموزونى که مد مى‌نامیم باشیم و براى هدایت آن روى فرهنگ‌ها کار کنیم .

مدیر مسئول خانه ملی مد ایران در ادامه با اشاره به این‌که مد یک روند تدریجى دارد، خاطرنشان کرد: مد در ایران یک بمباران خیلى کوتاه است و تا زمانى که کوتاه باشد خروجى ندارد .

لزوم تعریف ظرفیت اجرایی مد در خانه ملی مد ایران

وى در بخش دیگرى از سخنان خود، گفت: دبیرخانه ساماندهى مد و لباس سعى کرده ظرفیت‌هایى را تعریف کند تا با قرار گرفتن در یک اجماعى بتوانىم فرهنگ و مدى که در نظر داریم پىاده کنیم .

درخشانى با بیان این‌که ایرانى و اسلامى بودن مد هیچگاه نمى‌تواند از هم جدا باشد، گفت: با نگاه به این قضیه سعى کردیم همه را به این اجماع برسانیم .

وى با بیان این‌که اقشار پیروى کننده از مد در جامعه مختلف هستند، اظهار کرد: قشر عظیمى در کشور فقط از مد پیروى مى‌کنند، گروه دیگر پیروى نمى‌کنند ولى فکر مى‌کنند، دسته‌اى هم با اندکى فکر پیروى مى‌کنند و قشر دیگر نىز ناسازگارى دارند.

این مقام مسىول با اشاره به ضرورت اجماع همه اقشار جامعه در بحث مد،‌ ادامه داد:‌ این اجماع باید هرچه سریع تر انجام و براى تحقق اىن امر باید دستگاه‌هاى دولتى زودتر ورود پىدا کنند تا خروجى موثرتر باشد .

وى هفته مد را یک رویداد بسترساز عنوان و تصرىح کرد: ما به این هفته نگاه جشنواره‌اى ندارىم بلکه جشنواره یک جز بسیار کوچکى از آن است.

دبیر اولین رویداد ملی مد ایران با اشاره به این‌که نقطه عطف هفته مد، بسترسازى آن است، گفت: افرادى در اىن حوزه در سازمان‌هاى مردم نهاد کنارهم جمع مى‌شوند و تحقیقات خود را با طراحان مد در تبادل مى‌گذارند .

مد یک علم است

وى با بیان این‌که مد کردن یک علم است، خاطرنشان کرد: این علم رفتارها و مشخصه‌هایى دارد که اگر آن‌ها را دنبال کنیم به راحتى مى‌توانىم هر چیزى را مد کنىم .

درخشانی وجود سه حوزه پژوهش، شناخت فرهنگ و ارایه شاکله در بحث مد را یکی از ویژگی های این بحث دانست و بیان کرد:‌ اکنون ما باید براى ارایه و پیاده سازى آن راهکارى پیدا کنیم، بنابراین هفته مد جایى است که این موضوع به چالش کشیده مى‌شود و براى آن راهکار ارائه مى‌شود .

منبع:ایسنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..