مدیرکل راه و شهرسازی استان:

اولین آزاد راه در استان یزد احداث می شود

آزادراه ۴۸۰ کیلومتری نطنز - انار یکی از پروژه‌های مهم راه سازی در سطح ملی است که به زودی اجرا خواهد شد.

به گزارش یزدی نیوزمدیرکل راه و شهرسازی استان یزد گفت: آزادراه ۴۸۰کیلومتری نطنز – انار یکی از پروژھای مھم راه سازی در سطح ملی است که به زودی اجرا خواهد شد.

نقصان محمدی افزود: این آزادراه دارای ۴قطعه است که ۳قطعه آن در استان یزد واقع شده است و به زودی اجرای ۲قطعه از این آزادراه شامل محورھای اردکان- مھریز و مھریز- انار که به تصویب ھیات وزیران رسیده پس از ابلاغ وزارتخانه راه و شهرسازی اجرایی خواهد شد.
وی اعتبار آزادراه را بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد تومان دانست گفت: بیشتر سرمایه گذاری اجرای این پروژه توسط بخش خصوصی انجام خواھد شد و تلاش خواھیم کرد تا از حداکثر ظرفیت ھای استانی در ساخت آزاد راه نطنز- انار استفاده کنیم.
مدیرکل راه و شھرسازی استان یزد افزود: این پروژه باید در مدت دو و نیم سال مطالعه و اجرایی شود و نوزده سال نیز طول مدت بھره برداری این پروژه تعیین شده است.
وی اشاره کرد: این آزادراه در توسعه و عمران شھرھای استان بسیار موثر است، زیرا تراکم جمعیتی استان در محور اردکان-مھریز واقع شده که با ایجاد آزادراه زندگی ساکنین این مناطق متحول خواھد شد.

بخش نظردهی بسته شده است..