تفت میزبان اردوی ملی تنیس روی میزخردسالان

no-thumbs

تفت میزبان اردوی ملی تنیس روی میزخردسالان شد.

به گزارش یزدی نیوزاین اردو از فردا بمدت یک هفته با حضور ۱۷پینگ پنگ باز خردسال برتر کشور در شهرستان تفت برگزار میشود.۵ نفر از پینگ پنگ بازان خردسال استان در این اردو شرکت میکنند.

بخش نظردهی بسته شده است..