کسب رتبه اول باسوادی شهرستان بافق در استان یزد

به گزارش یزدی نیوز؛معاون سواد آموزی مدیرکل آمورزش و پرورش استان یزد گفت:با سرشماری های انجام شده طی یکسال اخیر،شهرستان بافق در زمینه با سوادی با میانگین ۹۲.۹درصد رتبه اول در سطح استان را کسب کرده است.

مرآت امین الرعایا افزود:این آمار نسبت به میانگین استان ۲درصدافزایش داشته و نسبت به میانگین کشور ۵.۱درصد نیز بالاتر می باشد که این درصد با پایتخت کشور برابری می کند.

وی تعداد بی سوادان در شهرستان بافق را ۳هزار و ۴۲نفر عنوان و تصریح کرد:این تعداد گروه سنی ۶سال به بالا را شامل می شود.

معاون سواد آموزی مدیرکل آمورزش و پرورش استان یزداشاره کرد :تعداد بی سوادان در سطح استان یزد ۱۸هزارو ۹۶۳نفر می باشد  که بی سوادان باقی مانده هنوز تفکیک نشده اند و اتباع بیگانه و افراد آموزش نا پذیر را شامل می شود.

امین الرعایا  گفت :استان یزد طی سرشماری یکسال اخیر در گروه سنی ۶سال به بالا با میانگین ۹۰.۹درصد جایگاه چهارم با سوادی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..