چند درصد مردم ایران باسوادند؟

به گزارش یزدی نیوزبر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، نرخ باسوادی در کل کشور ۸۷.۶۴ درصد بوده که این نرخ در نقاط شهری ۹۰.۷۹ و در نقاط روستایی ۷۸.۵۲ درصد است.

نرخ باسوادی در سال ۱۳۹۰ در کل کشور ۸۴.۷۵ درصد بوده است. مقایسه نتایج سرشماری در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ از نظر باسوادی در کشور نشان می‌‏دهد که طی این پنج سال نرخ باسوادی ۲.۸۹ درصد افزایش داشته است.

 بررسی نرخ باسوادی بین استان‏‌ها نیز نشان می‏‌دهد که استان تهران با ۹۲.۹۱ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۷۶.۰۳ درصد کمترین نرخ باسوادی را در کشور دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس نتایج آخرین سرشماری انجام شده در کشور ۱۲.۳ از جمعیت افراد ۶ ساله و بیشتر بی‏سواد هستند. مقایسه نرخ بی‏سوادی بین مردان و زنان ۶ ساله و بیشتر نیز جالب توجه است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ میزان بی‏سوادی برای مردان ۸.۹ درصد و این شاخص برای زنان ۱۵.۸ درصد است.

نتایج مذکور نشان می‌‏دهد که نرخ بی‏سوادی در نقاط روستایی تقریباً دو برابر نقاط شهری است. بر این اساس نرخ بی‏سوادی در نقاط شهری ۹.۲ و در نقاط روستایی ۲۱.۴ درصد است.

بخش نظردهی بسته شده است..