پایان ساخت مسجدروستای خشک آبادشهرستان تفت

no-thumbs

ساخت مسجدروستای خشک آبادشهرستان تفت پایان یافت.

به گزارش یزدی نیوزاین مسجددرزمینی بمساحت ۵۰۰مترمربع احداث شده است .

هزینه حدود۳۰۰میلیون تومانی آنراخیران واهالی محل پرداخت کرده اند.

روستای خشک آباددر۲۰کیلومتری شهرتفت ودرکنارجاده اصلی یزدشیرازقرارگرفته است.

بخش نظردهی بسته شده است..