یک عضو شورای شهر خبر داد:

تصویب بافت تاریخی شهر یزد به عنوان اولین منطقه آزاد ویژه تجاری وگردشگری بافت تاریخی کشور

شورای اسلامی شهر یزد در دوره های سوم و چهارم با توجه به اهمیت بافت تاریخی شهر، مبالغ قابل توجهی از بودجه شهرداری در جهت بهبود شرایط بافت تاریخی هزینه کرده است .

به گزارش یزدی نیوزوحیدرضا خباززاده یزدی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهریزد گفت : شورای اسلامی شهر یزد در دوره های سوم و چهارم با توجه به اهمیت بافت تاریخی شهر، مبالغ قابل توجهی از بودجه شهرداری در جهت بهبود شرایط بافت تاریخی هزینه کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهریزد افزود: ثبت بافت تاریخی به صورت بین المللی ضمن اینکه اقدام بسیار ارزشمند می باشد ولی اگر  اقدامات موثر و درست در این بافت پیگیری نشود مسلماً به اهداف مورد نظر نمی رسد.

این عضو شورای اسلامی شهر یزد در راستای ارتقای زیرساختهای جهان شهر یزد از دولت خواست با توجه به وجود برنامه ۱۰ ساله برای ارتقاء آن، بودجه ۶ هزار میلیارد ریال تدوین و اختصاص داده شود.

وی همچنین از ریاست جمهوری خواست تا شهر یزد را به عنوان اولین منطقه آزاد ویژه تجاری و گردشگری بافت تاریخی کشور با برخورداری از کلیه شرایط منطقه آزاد ویژه گردشگری و زیرنظر معاونت ریاست جمهوری معرفی و در هیات دولت مصوب کند که می تواند حداقل پاسخی به همت و همچنین اعتبار و تلاش همه گذشتگان و یزدی ها در طول تاریخ باشد.
تابناک

 

بخش نظردهی بسته شده است..