انجمن حمایت از محیط زیست یزددر حال آلوده کردن محیط زیست!

به گزارش یزدی نیوزانجمن حمایت از محیط زیست، در حال آلوده کردن محیط زیست!
تخلیه زباله در شهرک مسکونی طوبی واقع در انتهای بلوار شهید قندی

منبع دیده بانی

بخش نظردهی بسته شده است..