همایش سفیران سلامت در میبد

به گزارش یزدی نیوزهمایش سفیران سلامت دانش آموزی در راستای اجرای طرح خودمراقبتی در مدارس درسالن طوبی کانون شهید رجایی برگزار و از مدارس ۴ستاره تقدیرشد.

رئیس مرکز بهداشت میبد گفت:سفیران سلامت دانش آموز، افراد داوطلب و علاقه مند به مباحث بهداشتی هستند که آموزشهای بهداشتی وخودمراقبتی لازم را  را از طریق کتاب های خودمراقبی دریافت و به سایر دانش آموزان مدرسه جهت ارتقای خودمراقبتی انتقال میدهند.

دکترحفیظی افزود:مدارس مروج سلامت باید در ۸ زمینه برنامه جامعه آموزش سلامت ،ارائه خدمات بالینی ،سفیران سلامت  ،سلامت محیط مدرسه ،خدمات سلامت و مشاوره ایی ،ارتقاء سلامت کارکنان ،تحرک فیزیکی و بهبود تغذیه در مدرسه باید فعالیت کنند و براساس هرکدام امتیاز بندی و ستاره دریافت می کنند.

درشهرستان میبد ۲۷مدرسه مروج سلامت وجود دارد که ۵مدرسه از این تعداد ۴ستاره هستند.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..