یک حقوقدان:انتخابات اوج دموکراسی دولتها

یک حقوقدان گفت:انتخابات درهرکشوری موید ونشانگر اقتداروقوام هرکشورو اوج دموکراسی دولتها می باشد.

به گزارش یزدی نیوزعباس احمدی بفرویی با بیان این مطلب افزود:خوشبختانه درکشورما بعدازپیروزی انقلاب اسلامی برگزاری انتخابات تقریبا هرساله برگزارگردیده است که یکی ازابعاد آزادی که همان اصل حاکمیت اراده ملتها می باشد بدینوسیله بروز نموده است.
وی تصریح کرد : مادرسال ۱۳۹۶ودرروز۲۹اردیبهشت ماه دو انتخابات مهم وسرنوشت ساز را پیش روداریم که برگزاری هرچه باشکوهتر وحضورحداکثری آحادجامعه موجبات اقتدار نظام رافراهم می آورد.
این وکیل اظهار کرد :
پس می باید شیرینی این انتخابات با تخلفات انتخاباتی از سوی نامزدهای ریاست جمهوری وشوراها وحامیان آنها تلخ وکم رنگ نگردد.
احمدی گفت :
قانون انتخابات تخلفات را تعیین ومشخص نموده ونوع تبلیغات وزمان شروع و پایان تبلیغات مشخص می باشد که ستادانتخابات هرشهرستان وهیئتهای نظارت شورای نگهبان مراقبتهای ویژه وقانونی خویش را قبل ازانتخابات و درزمان انتخابات وبعداز انتخابات انجام می دهند.
 وی گفت : بعضی ازتخلفات جنبه جرم دارد که دادسراها به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات پس ازطرح شکایت ازسوی نامزدهایی که مورد تخریب و یا درتبلیغات او ازسوی دیگران جرمی واقع گردیده باشند مکلف به تعقیب ورسیدگی می باشند.

بخش نظردهی بسته شده است..