ربناى شجریان ثبت ملى شد

به گزارش یزدی نیوزنسخه اى از لوح ثبتى توسط زهرا احمدى پور رئیس سازمان میراث فرهنگى به همایون شجریان پسر استاد اهدا شداین اثر با شماره ١٣٩٦در فهرست ملى میراث فرهنگى ناملموس ثبت شد.

بخش نظردهی بسته شده است..