به همراه اسناد و نامه پزشکی قانونی:

تنبیه اشتباهی دانش آموز یزدی با شلنگ

یک خانواده یزدی از معلم پرورشی دبیرتسان به دلیل تنبیه بدنی فرزندشان با شلنگ شکایت کردند.

به گزارش یزدی نیوزیک خانواده یزدی با ارائه گواهی پزشک قانونی مبنی بر تنبیه بدنی فرزندشان توسط یکی از  مسئولین مدرسه خواستار رسیدگی به این ماجرا شدند.

گویا مربی پرورشی مدرسه بدون هیچ دلیلی، دانش آموز دبیرستانی در منطقه آزادشهر یزد را به صورت سختی با شلنگ، تنبیه بدنی کرده است.
تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..