یزد میزبان دوکنگره بزرگ درزمینه طب تولید مثل

no-thumbs

یزد میزبان دوکنگره بزرگ درزمینه طب تولید مثل خواهد بود.

به گزارش یزدی نیوزمعاون پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد گفت : استان یزد درروزهای هفتم تا دهم اردیبهشت ماه سالجاری میزبان کنگره بین المللی وجشنواره دانشجویی طب تولیدمثل وکنگره ایمونولوژی وژنتیک بصورت همزمان است.

عبدلی افزود: این کنگره ها بزرگترین رخداد درعرصه پزشکی استان محسوب میشودواستان یزد بامیزبانی از محققان ودانشجویان این کنگره ها وتبادل تجربیات ویافته های علمی  بعنوان قطب درمان ناباروری کشور درسطح جهانی محسوب خواهدشد.

بخش نظردهی بسته شده است..