کاهش تعداد سفرهای نوروزی به استان یزد

به گزارش یزدی نیوزروابط عمومی اداره کل راهداری وحمل نقل عمومی استان یزد اعلام کرد :تعداد سفرهای نوروزی به استان یزد هفت دهم درصد نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشته است.

حاجی زاده افزود: مجموع سفرهای درون وبرون استانی ۳۹۳۸ سفر وتعداد ۶۸۹ نفر مسافر بوده که در مقایسه با مدت مشابه رورهای طرح نوروزی سال قبل در تعداد سفر ۷ دهم درصد کاهش ودر تعداد مسافر ۱ درصد افزایش داشته است

وی گفت: تعداد سفر درون استانی ۱۱۹۷ سفر ومسافر درون استانی ۱۷۲۸۳ نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه دوره طرح نوروزی سال قبل در تعداد سفر ۳ درصد ودر تعداد مسافر ۸ درصد افزایش داشته است

حاجی زاده گفت: تعدا دسفر برون استانی ۲۷۴۱ سفر وتعداد مسافر برون استانی ۵۱۶۹۷ نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه دوره طرح نوروزی سال قبل در تعداد سفر ۴/۲ درصد کاهش ودر تعاد مسافر یک درصد کاهش داشته است .

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..