وضعیت آب و هوا در ایام نوروز ۱۳۹۶

به گزارش یزدی نیوزنوروز ۱۳۹۶ در بیشتر مناطق کشور دمای هوا به طور میانگین سردتر از حالت نرمال بوده که این سرمایش در نیمه اول بیشتر از نیمه دوم آن می باشد.

 
مطابق با آخرین اطلاعات دریافتی از جدیدترین برونداد مدل های پیش یابی، طی  نوروز ۱۳۹۶، بستر برای فعالیت سامانه های موج غربی مهیا می باشد.

برونداد مدل مجموع بارش طی هفته اول نوروز ۱۳۹۶ نشان دهنده این مطلب می باشد که تمرکز بارش های عمده کشور در نیمه غربی _ شمالی کشور می باشد. اکثر استان های واقع در غرب، نوار ساحل دریا مازندران، شمال شرق کشور دارای بارش های قابل می باشند. جریانات بارشی که از مسیر مدیترانه به طرف شرق و فلات ایران گسترش یافته اند بعنوان مسیر عبور توده هوای آب و هوایی و Storm track شناخته می شوند.

بر روی نواحی مرکزی کشور مقادیر بارش دستکم نشان دهنده این موضوع می باشد که شرایط بارندگی ها را (نه در حد ایده آل) خواهند داشت.

در طی نیمه دوم عید همچنان بارش در سطح کشور خواهیم داشت که پیک آن در حال حاضر (با الگوی فعلی) در نیمه غربی کشور و استان های واقع در سرتاسر زاگرس خواهد بود.

از نظر دمایی برای نوروز ۱۳۹۶ دمای هوا سردتر از حالت نرمال بلند مدت پیش بینی می شود که سرمایش نیمه اول آن بیشتر از نیمه دوم نوروز ۱۳۹۶ خواهد بود.

برای اکثر مناطق کشور طی نیمه اول نوروز ۱۳۹۶ دما هوا بین ۴ تا ۵ درجه سلسیوس کمتر از نرمال بلند مدت بوده برای نواحی از شمال شرق و بخش هایی از البرز غربی و شمال زاگرس این میزان تا ۸ درجه سلسیوس زیر نرمال خواهد رسید. در طی نیمه دوم نوروز ۱۳۹۶ متوسط دمای هوا در بیشتر مناطق بین ۱ تا ۲.۵ درجه سلسیوس کمتر از حالت نرمال می باشد و بر روی نوار شمالی کشور برای بخش هایی از شمال آذربایجان های غربی، شرقی، اردبیل، سواحل دریا مازندران نرمال تا نیم درجه سلسیوس بالاتر از نرمال های بلند مدت خواهد بود.

به گزارش اتاق خبر۲۴، بنابر این در طی نوروز ۱۳۹۶ در بیشتر مناطق کشور دمای هوا به طور میانگین سردتر از حالت نرمال بوده که این سرمایش در نیمه اول نوروز ۱۳۹۶ بیشتر از نیمه دوم آن می باشد.

بخش نظردهی بسته شده است..