کم آبی شدید در روستاهای یزد

به علت خشکسالی های چندین ساله اکثرروستاهای استان یزد باکم آبی شدیدمواجه هستند.

به گزارش یزدی نیوز،همزمان باآغازهفته احسان ونیکوکاری مدیرکمیته امداداشکذربه اتفاق امام جمعه اردکان ومدیرسازمان تبلیغات اسلامی اشکذرباامام جمعه بخش خضرآباددیدارکردند.

 
دراین دیدارحجت الاسلام غالبی بااشاره به روندروبه رشدسالمندان درروستاهای مختلف بخش خضزآبادخواستاررسیدگی بیشترمسئولین اشکذروکمیته امدادبه روستاهای این منطقه شدوگفت: به علت خشکسالی های چندین ساله اکثرروستاهای این محلات باکم آبی شدیدمواجه هستندومی طلبد تامسئولین همت بیشتری به خرج دهندتاهرچه زودتراین مناطق ازآب شرب مناسب نیز بهره مندشوند.

بخش نظردهی بسته شده است..