جشنواره تفت شناسی

به گزارش یزدی نیوزجشنواره تفت شناسی دردبستان دخترانه زینبیه تفت برگزارشد.

مسئول برگزاری این جشنواره گفت:غرفه های وسائلی زندگی مردم درقدیم وغرفه های آثارپژوهشی وتحقیقی دانش آموزان به نمایش گذاشته شده است .

مناقبی افزود:دراین جشنواره نیزتعدادی ازپدربزرگهاومادربزرگها به بیان خاطرات خودمی پردازند.

بخش نظردهی بسته شده است..