ایجاد مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن

به گزارش یزدی نیوزدستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب هیئت وزیران، 'دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن' را در ۱۸ ماده و ۴ تبصره، تصویب کرد.
 
همچنین در این جلسه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد به میزان ۱۰۰ میلیون یورو تعیین شد.

بخش نظردهی بسته شده است..