كوپن رپنس بين‌المللی چيست؟

◀️ #کوپن_رپنس نوعی برگه دارای ارزش برابری تمبر بين‌المللی است كه فقط در باجه‌های پستی به فروش مي‌رسد.‌◀️متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به باجه‌های پستی اين برگه‌ها را خريداری و برای مخاطب خود در كشور ديگر ارسال كنند.
◀️ فرد دريافت‌كننده، هنگامی كه اين برگه‌ها را در كشور خود به پست تحويل دهد، به ازاء هر كوپن، معادل تمبر نامه عادی #هوايی، بدون پرداخت وجه، خدمت دريافت می نمايد.‌

بخش نظردهی بسته شده است..