اعتراف مقام مسئول به تبعات صنعتی و اجتماعی انتقال آب خلیج فارس به یزد

⭕️ اعتراف مقام مسئول به تبعات صنعتی و اجتماعی انتقال آب خلیج فارس به یزد

برای نخستین بار بعد از طرح انتقادات به خط انتقال آب به یزد، یک مقام مسئول به صورت ضمنی بر این انتقادات صحه گذاشت و آن را تایید کرد.
منتقدین معتقدند طرح انتقال آب خلیج فارس به یزد جزو یک برنامه پنهان دولت که همان توسعه صنعت فولاد، مس، پتروشیمی و سایر صنایع در پشت نام انتقال آب شرب برای مردم، صورت میگیرد.

این خط انتقال باعث توسعه صنعتی و افزایش کارخانه ها در یزد و به بالتبع آن افزایش نیروی کار مهاجر و تبعات سنگین و خارج از اراده اجتماعی خواهد شد.
پیش بینی ها از افزایش حدود ده ها هزار نیروی کار جدید فقط در یکی از مناطق خبر میدهد که برای کار به استان خواهند آمد. تعداد نیروی کار در سایر مناطق و همچنین خانواده آنها را به این تعداد اضافه کنید تا متوجه موج افزایش جمعیتی آن برای یزد شوید.

حالا برای نخستین بار مدیرعامل آب منطقه ای یزد هم با تایید ضمنی چنین رخدادی گفته است: آن چیزی که ممکن است باعث آلودگی بیشتر یزد( بعد از انتقال آب ) شود این است که بیشتر از ظرفیت اکولوژی استان برای توسعه صنعتی استفاده کنیم.

منتقدین این طرح که خود در گذشته از بانیان طرح های انتقال آب به استان بوده. در مقام عمل و مدیریت از مدیران فعلی چند سروگردن بالاتر بوده اند اما امروز معتقدند برخی تصمیمات اشتباه بوده و باید برای مدیریت آب یزد نگاه به داخل داشت و از روش های نوین جهان از جمله جداسازی، روش های مصرف بهینه، انتقال صنایع آبخواه، جلوگیری از ایجاد صنایع جدید آبخواه و … بهره برد. همان کاری که دنیا در حال انجام آن است. انتقال آخرین گزینه با اما و اگرهایی است.
دولتی ها و رسانه های وابسته آنها به جای شنیدن انتقادات به ترور شخصیتی افراد پرداختند. تاریخ قاضی خوبی برای چنین افرادی است. امضاهای پای برگه ها، سندهایی است که از دید تاریخ پنهان نمی ماند.
 منتشر شده در کانال تلگرامی دیده بانی یزد

بخش نظردهی بسته شده است..