همکاری اداره کل پست استان یزد و مدیریت شعب بانک ملی

اداره کل پست استان یزد و مدیریت شعب بانک ملی استان یزد در راستای توزیع اخطاریه های بانک و انطباق آدرس و کد پستی قرارداد همکاری منعقد نمودند.

اداره کل پست استان یزد و مدیریت شعب بانک ملی استان یزد در راستای توزیع اخطاریه های بانک و انطباق آدرس و کد پستی قرارداد همکاری منعقد نمودند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان یزد ، در راستای گسترش همکاری های دو جانبه و تسهیل و تسریع خدمت رسانی به شهروندان و حذف مراجعه حضوری، طی نشستی مشترک قرارداد  توزیع اخطاریه بدهکاران بانک و  انطباق آدرس و کدپستی  بین رضایی  سرپرست شعب بانک ملی  استان و دهقان مدیر کل پست استان امضاء و مبادله گردید.

همچنین در این نشست درخصوص  ارائه سایر خدمات نوین  پستی مورد نیاز بانک ملی مذاکره و تصمیم گیری شد.

بخش نظردهی بسته شده است..