ابلاغ محورهای تنظیم بودجه شهرداری‌های استان توسط معاون عمرانی استاندار

تنظيم اولين بودجه ‌سده ۱۴۰۰ براي شهرداري‌ها و در اجراي ماده ۲۵ آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها به پيوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداري كشور شامل چهار فصل راهبردها و سياست‌ها، تكاليف بودجه‌اي، ضوابط مالي، تهيه و تنظيم بودجه و سامانه بودجه شهرداري‌ها كه در چارچوب قوانين و مقررات و اهداف برنامه‌هاي توسعه كشو...

به گزارش یزدی نیوز، “محسن صادقیان” معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این رابطه خاطرنشان کرد: با عنايت به سياست‌هاي وزارت كشور مبني بر اهميت و ضرورت رعايت فر‌آيندهاي قانوني در تهيه و تنظيم، تصويب و نظارت بر اجراي صحيح بودجه و قرار گيري در آغاز قرن جديد با رويكرد تنظيم اولين بودجه سده ۱۴۰۰ براي شهرداري‌ها و همچنين ضرورت كاربست رويه‌هاي دانش پايه و رويكردهاي نوين در هدايت و پيشبرد امور توسعه و عمران شهرها با استفاده از توان و ظرفيت علمي، اجرايي و عملياتي شهرداري‌ها ضمن ابلاغ بخشنامه مذكور به كليه شهرداري‌هاي تابعه، محورهاي زير مورد امعان نظر و دقت جدي قرار گيرد:
‌یک. طي تشريفات قانوني تصويب بودجه پيشنهادي شهرداري در شوراي اسلامي شهر و ساير مراكز ذي صلاح
دو. ثبت اطلاعات بودجه شهرداري در سامانه بودجه شهرداري‌هاي كشور
سه. نظارت و كنترل دقيق بر اجراي مفاد بخشنامه از سوي معاونت و فرمانداري‌هاي تابعه

منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..