عکس: بگو بخند رئیس جمهور و محمد صدوقی

بخش نظردهی بسته شده است..