گزارش جدید مرکز آمار:

پیشتازی کشوری استان یزد در اشتغال در صنعت

مرکز آمار ایران طی گزارش جدید به ارائه نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز 94 پرداخت.

به گزارش یزدی نیوزنرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال،یعنی شاغل یا بیکار هستند. نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ مشارکت اقتصادی  در جمعیت ۱۰ساله و بیش‌تر در کل کشور ۳۸.۱ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۳.۲درصد و در بین زنان ۱۳.۲ درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج نشان می دهد، درصد جمعیت فعال ۱۰ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۴۰.۱ درصد و نقاط شهری ۳۷.۴ درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود. نرخ  مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۱.۸ درصد به دست می آید. این شاخص در بین مردان ۶۹.۴درصد و در بین زنان ۱۴.۴ رصد، در نقاط شهری ۴۰.۸ درصد و در نقاط روستایی۴۴.۵ درصد به دست می آید.

نرخ بیکاری و تغییرات آن شاخص نرخ بیکاری نشان می‌دهد،چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ  اشتغال نشان می دهد، چند درصد  از جمعیت فعال، شاغل هستتند. بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغغال را نیز در بر دارد.

بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیش‌تر در کل کشور ۱۰.۷درصد بوده است.این شاخص در بین مردان ۹.۰ درصد و در بین زنان ۱۸.۹درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش‌تر از نقاط روستایی است. به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۱.۷ درصد و نقاط روستایی۸.۱درصد است.

جمعیت فعال،۱۵ساله و بیش‌تر در نظر گرفته شود،نرخ بیکاری ۱۰.۷ درصد به دست می آید.مقایسه ی نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می‌دهد، بیش‌ترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰-۲۴ساله با ۲۶.۵ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان با ۲۲.۰ درصد و در بین زنان با ۴۵.۸درصد، بالاترین نرخ بیکاری با به خود اختصاص داده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر در پاییز ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۹۴ به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری ۰.۵ درصد کاهش و در نقاط روستایی ۰.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین، تغییرات این نرخ در بین مردان ۰.۱ درصد افزایش در بین زنان ۱.۰ درصد کاهش یافته است.

*بیکارترین استان کدام است؟

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل پاییز نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ سال و بیشتر ۳۴.۰ درصد بوده است. این نسبت برای مردان به مراتب بیش‌تر از زنان بوده است، به طوری که نسبت مذکور در بین مردان ۵۷.۵ درصد و در بین زنان ۱۰.۷ درصد به دست آمده است.
همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است. به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۶.۸ درصد و در نقاط شهری ۳۳.۰درصد بوده است.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی بین استان‌های کشور نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ساله و بیش‌تر در استان اردبیل ۴۴.۳ درصد در جایگاه نخست قراردارد و بعد از آن استان یزد با ۴۲.۱درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

در مقابل استان سیستان و بلوچستان با ۳۰.۳ درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۳۸.۱درصد به دست آمده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر در کل کشور ۱۰.۷ درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص بین استان‌ها نشان می‌دهد استان کرمانشاه با ۱۸.۶ درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۰درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین‌ترین نرخ بیکاری با ۵.۰درصد مربوط به استان مرکزی است.

مقایسه‌ نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد، استان اردبیل با ۳۸.۷ درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سیستان و بلوچستان با ۲۶.۹ درصد پایین‌ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت اشتغال در کل کشور ۳۴.۰ درصد بوده است.

به گزارش تسنیم، همچنین مقایسه استان‌ها به لحاظ بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد، در بخش کشاورزی بیش‌ترین شاغلان در استان خراسان شمالی (۴۰.۲ درصد) مشغول کار بوده‌اند و در مقابل استان تهران با ۰.۸درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کل کشور ۱۷.۶ درصد بوده است. در بخش صنعت، استان یزد با ۴۵.۲درصد بیش‌ترین و استان خراسان شمالی با ۲۴.۱درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور، ۳۲.۶درصد بوده است. همچنین در بخش خدمات، استان تهران با ۶۲.۹درصد بالاترین و استان خراسان جنوبی با ۳۵.۵درصد پایین‌ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور ۴۹.۸ درصد بوده است.

بخش نظردهی بسته شده است..