آموزش ده هزار نفر در موسسات کارآموزی یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مدیر کل آموزش فنی و حرفه  ای استان یزدگفت : بیش از ده هزار نفر ازکار آموزان مؤسسات کارآموزی آزاد معادل دو میلیون و شصت هزار و شش نفرساعت در آموزشگاه های آزاد استان آموزش دیدند که از این تعداد به هفت هزار و دویست وبیست وشش نفر از بانوان معادل یک میلیون و پانصدونوزده هزار و شصت و سه نفرساعت و به سه هزار و دویست وشصت وسه نفر از آقایان معادل پانصدو چهل هزار و نهصدو چهل وسه نفرساعت آموزشهای مهارتی ارائه شده است .کارگر آموزشهای ارائه شده در بخش  خدمات را یک میلیون و چهارصدو هشتادو سه هزار و پانصدوبیست و چهارنفر ساعت، در بخش  صنعت چهارده هزار و صدو هفتاد ودو ، کشاورزی چهل و هفت  هزار و هشتصدو هشتاد وسه و در خوشه فرهنگ و هنر صدو چهارده  هزار و چهارصدو بیست و هفت نفرساعت اعلام کرد .

وی گفت:  از دویست و نودوسه  آموزشگاه آزاد فعال در استان یزد دویست وشصت آموزشگاه بانوان، سی ویک آموزشگاه دو منظوره و دو آموزشگاه ،ویژه برادران دایر است
کارگر گفت: برای  افزایش توانایی های تخصصی و عمومی مدیران و مربیان مؤسسات کار آموزی آزاد چهار هزار و شصت وهفت نفر ساعت دوره های ویژه مدیران و سیزده هزار و دویست ونود نفرساعت دوره به مربیان ارائه شده است .
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد گفت :تعداد موافقتنامه های صادر شده  در نه ماهه امسال، بیست و نه فقره است و در این مدت     پنجاه و پنج کارت مربیگری، سی و هشت کارت مدیریت و بیست و دو پروانه تأسیس برای اولین بار ، صادر شده است.
صدا و سیما

 

بخش نظردهی بسته شده است..