آبرسانی سیار به روستاهای استان یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) آبرسانی سیار به شصت وچهار هزاروهشتصدو نود نفرجمعیت روستایی استان یزد انجام می شود.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی یزدگفت : این تعداد در قالب هفده هزار و سیصدوچهل وپنج خانوار، سی درصد جمعیت روستایی استان را تشکیل می دهند. ابوالقاسم نصیری افزود:هم اکنون در سیصدوده روستای استان آبرسانی سیار صورت می گیرد که این تعداد صدو چهل وشش روستا زیر پوشش شرکت آبفار استان قرار دارند. وی گفت: آبرسانی سیار در روستاهای استان باچهارصدو پنجاه تانکر ثابت و شانزده تانکر سیار انجام می شود. معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی متوسط حجم توزیع آب، آبرسانی سیار در روستاهای استان را ماهانه بیست وچهار هزار متر مکعب بیان کرد. نصیری افزود: تعداد مشترکان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد نودونه هزار و چهارصدو ده مشترک است که منابع آبی این تعداد مشترک از طریق دویست ونود وشش حلقه چاه، پانزده دهنه چشمه و چهل و هفت رشته قنات تامین و پنجاه وشش روستای استان نیز از طریق خط انتقالی آبرسانی می شوند. استان یزد حدود سه هزار روستا و ابادی دارد که یکهزار روستای آن دارای سکنه است.

صدا و سیما

 

بخش نظردهی بسته شده است..