پایان کشت پائیزه گندم و جو در استان یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) کشت پائیزه گندم و جو در استان یزدپایان یافت.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گفت: کشت گندم و جو در شانزده هزارهکتار از مزارع استان یزد به صورت مکانیزه صورت گرفته که سیزده هزار هکتار آن به کشت گندم وسه هزار هکتار آن به کشت جو اختصاص یافته است.
فرجام فاضلی افزود:امسال هفتصد وسیزده تن بذر اصلاح شده با ارقام پر محصول سیوند،پیشتاز،افق و سیستان و نودو هشت تن بذر اصلاح شده جو با رقم نصرت و پنج هزارو نهصدو پنجاه تن کود شیمیایی فسفاته و ازته بین کشاورزان توزیع شده است
وی متوسط تولید گندم وجودر استان یزد را به ترتیب سه هزارو هفتصدکیلوگرم ودوهزارهفتصدو هفتاد ونه کیلوگرم در واحد سطح اعلام کرد و گفت :پیش بینی می شود نودوپنج بیش ازچهل و هشت هزارتن گندم ونودو هشت هزارتن جو از اراضی استان یزد برداشت شود.
صداو سیما

بخش نظردهی بسته شده است..