چند درصد از بیکاران زیر ۲۹ سال هستند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) نمودارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد، ۳۲ درصد از بیکاران کشور در سال گذشته در گروه سنی ۲۵ تا۲۹ سال قرار داشتند که این میزان در میان مردان و زنان به ترتیب ۲۸.۹ و ۳۹.۲ درصد است.


نتایج نیروی کار برای سال ۹۳ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته نشان می دهد که در مناطق شهری، گروه سنی یاد شده با ۳۳.۴ درصد، بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض بیکاری قرار دارند.

همچنین نتایج نشان می دهد که گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله در مناطق روستایی کشور با ۲۶.۸ درصد بیش از سایر گروه ها در معرض بیکاری هستند.

همچنین نتایج این بررسی نشان می دهد که نرخ بیکاری گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله برابر با ۲۶.۷ درصد است. نرخ بیکاری گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله و همچنین ۱۵تا ۱۹ ساله با ۱۹.۴ و ۱۹.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

 بیکاری ۲برابری زنان نسبت به مردان در سال گذشته

نرخ بیکاری سال گذشته معادل ۱۰.۶ درصد اعلام شده که برای مردان ۸.۸ و برای زنان ۱۹.۷ درصد است. این آمار نشانه بیکاری بیش از دوبرابری زنان نسبت به مردان است.

نرخ بیکاری زنان ۲۰ تا ۲۴ساله با ۴۸.۱ و زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله با ۳۷.۷ درصد نسبت به سایر گروه های سنی و همچنین نسبت به مردان بیشتر است به طوری که حدود نیمی از زنان جوان متقاضی کار در کشور جذب بازار کار نمی شوند به عبارتی بازار کار ایران زنانه نیست.

جمعیت بیکار و مدت بیکاری

همچنین نتایج این آمارگیری نشان می دهد ۳۷.۳ درصد از بیکاران کشور ۱۹ ماه و بیشتر است که در جست وجوی کارند. این نسبت برای مردان ۳۲ درصد و برای زنان ۴۹.۶ درصد است. رقم یاد شده نشانه طولانی بودن مدت بیکاری در کشور است.

آمارها همچنین نشان می دهد که ۲۱.۱ درصد از بیکاران هفت ماه تا یک سال است که بیکارند؛ این نسبت برای مردان ۱۹.۹ و زنان ۲۳.۹درصد است. 

منبع: ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..