آغاز برداشت ذرت علوفه ای در استان یزد

no-thumbs

برداشت ذرت علوفه از امروز در یزد آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت :از امروزبرداشت ذرت علوفه ای در استان یزد آغاز وتا پایان مهرماه ادامه دارد.

فاضلی افزود:میزان برداشت ذرت علوفه ای در سال گذشته چهل وپنج تن در هکتار بوده و پیش بینی می شود این میزان امسال به پنجاه تن در هکتار برسد.
وی با اشاره به اینکه شش وهفتادو پنج صدم درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی استان یزد را ذرت تشکیل می دهدگفت : سطح زیر کشت ذرت در استان یزد دو هزار وهشتصد وسی وپنج هکتار است که دو هزار وچهار صدوسی وپنج هکتار آن به کشت ذرت دانه ای وچهار صد هکتار آن به کشت ذرت علوفه ای اختصاص دارد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت : شهرستان خاتم با برداشت سالانه دویست تن در هکتار وابرکوه با برداشت صدو هشتاد پنج تن در هکتار بیشترین تولید ذرت را دراستان یزددارند.

بخش نظردهی بسته شده است..