تصویر:شورلت مدل ۴۱سال پیش

شورلت کوروت از نوع C3 تولید سال 1974 در موزه خودروهای ایران تگهداری می شود.

بخش نظردهی بسته شده است..