عکس:بازی جدید احمدی نژادی ها

تصویر زیر که شعاری را بر یک پوستر نشان می دهد(دکتر...آقا...تنهاست)، نشان از بازی جدیدی است که جریان احمدی نژاد آن را به راه انداخته است. این پوستر در مراسم روزعرفه در یک مسجد در منطقه14تهران با حضور احمدی نژاد رونمایی شده است.

بخش نظردهی بسته شده است..