سهم ایرلاین ها در تاخیرهای پروازی

no-thumbs

شرکت هواپیمایی آسمان سهم ۲۰ درصدی از میزان کل تاخیرها را به خود اختصاص داده و پس از آن ، شرکت های ایران ایر و ماهان ایر قرار دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزآخرین گزارش آماری از تاخیرهای پروازی نشان می‌دهد که در مردادماه، شرکت هواپیمایی آتا ایر با ۵۰۶ پرواز خروجی، سهم ۱۱ درصدی را در کل پروازها داشته است  و ۹ درصد از کل تاخیرها به این شرکت اختصاص دارد.


بر این اساس میزان تاخیر پرواز خروجی تاخیردار ۳۰ دقیقه و بیشتر این شرکت ۱۹۸ پرواز با ۱۴ هزار و ۱۹۵ دقیقه بوده است همچنین درصد پرواز تاخیردار نسبت به کل پروازها ۳۹ درصد، میانگین تاخیر هرپرواز تاخیردار ۷۲ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت ۲۸ دقیقه بوده است.

شرکت هواپیمایی آسمان هم در مرداد امسال ۶۱۶ پرواز خروجی داشته است که سهم ۱۳ درصدی را در کل پروازها داشته است. سهم این شرکت از میزان کل تاخیرها ۲۰ درصد بوده و تعداد پرواز خروجی تاخیر دار ۳۰ دقیقه وبیشتر این شرکت ۳۵۸ پرواز با ۳۲ هزار و ۳۲۴ دقیقه بوده است. همچنین درصد پرواز تاخیردار نسبت به کل پروازها ۵۸ درصد، میانگین تاخیر هرپرواز تاخیر دار ۹۰ دقیقه و مینگین تاخیر هر پرواز ۵۲ دقیقه بوده است.

براین اساس، در مرداد امسال شرکت هواپیمایی هما ۶۲۰ پرواز خروجی داشته که سهم ۱۳ درصدی را در کل پروازها نشان می دهد و سهم تاخیر این شرکت از میزان کل تاخیرها ۱۷ درصد بوده است. همچنین تعداد پرواز خروجی تاخیر دار ۳۰ دقیقه و بیشتر این شرکت ۴۰۸ پرواز با ۲۸ هزار و ۳۲۸ دقیقه بوده است. درصد پرواز تاخیر دار نسبت به کل پروازها برای این شرکت هواپیمایی ۶۶ درصد و میانگین تاخیر هرپرواز تاخیر دار این شرکت ۶۹ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز ۴۶ دقیقه بوده است.

شرکت هواپیمایی ماهان هم در این مدت، ۶۹۴ پرواز خروجی داشته که سهم ۱۵ درصدی را از کل پروازها به خود اختصاص داده است، سهم این شرکت از میزان کل تاخیرها ۱۲ درصد و میانگین تاخیر هرپرواز تاخیردار این شرکت ۶۱ دقیقه بوده است. همچنین تعداد پرواز خروجی تاخیردار ۳۰ دقیقه و بیشتر ماهان ایر ۳۲۱ پرواز با ۱۹ هزار و ۵۶۳ دقیقه تاخیر بوده است. براساس این آمارها، درصد پرواز تاخیر دار نسبت به کل پروازها  برای ماهان ایر ۴۶ درصد و میانگین تاخیر هرپرواز این شرکت ۲۸ دقیقه بوده است.

شرک هواپیمایی زاگرس هم با ۴۵۸ پرواز خروجی سهم ۱۰ درصدی را از کل پروازها به خود اختصاص داده است که براین اساس، سهم این شرکت از میزان کل تاخیر۷ درصد بود نه و مینگین تاخیر هر پرواز تاخیردار زاگرس ایر ۷۲ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز ۲۴ دقیقه بوده است. همچنین، تعداد پرواز خروجی ۳۰ دقیقه و بیشتر این شرکت ۱۵۵ پرواز با ۱۱ هزار و ۲۱۵ دقیقه تاخیر بوده است.

این گزارش می افزاید: شرکت هواپیمایی آسمان و ایران ایر بیشتر تاخیر را در مرداد امسال داشته اند و پس از این شرکت ها، ماهان ایر در رتبه سوم بیشترین تاخیرهای پروازی قرار دارد، البته باید توجه داشت که این سه ایرلاین بالاترین سهم را در جابجایی مسافران به خود اختصاص می‌دهند.

منبع: ایسنا

بخش نظردهی بسته شده است..