ایجاد۱۳سایت الگویی جامع تولیدات گندم دریزد

no-thumbs

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان یزد گفت: در سال ۹۳-۹۴ به منظور ترویج ارقام پربازده ۱۳ سایت الگویی جامع تولیدات گندم و جو در استان یزد ایجاد گردیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزیدا… جوادپوربا بیان این خبر اظهار داشت : در این سایت های الگویی ۷ رقم و ۱۰ لاین گندم و ۳ رقم و ۱۰ لاین جو در قالب طرح های تحقیقی – ترویجی و مزارع نمایش مورد مقایسه و در معرض مشاهده کشاورزان قرار گرفت تا با بازید از مزارع الگویی با ارقام متحمل به شوری و خشکی و سازگار با منطقه خود آشنا شوند

وی افزود: ارقام و لاین های کشت شده دارای پتانسیل عملکرد بالای ۵۰۰۰ کیلوگرم در هکتار می باشند که می توان با ترویج کشت این ارقام  در مصرف آب و نهاده ها صرفه جویی نمود و شاهد بهره وری و عملکرد بالا در مزارع کشاورزان بود

این مقام مسئول ارقام کشت شده را پیشتاز،سیوند، سیروان، افق، ارگ، سیستان نام برد و گفت پیشتاز با تولید ۹۱۰۰کیلوگرم در هکتار ، سیوند با ۸۹۱۰ کیلوگرم در هکتار و افق با ۸۸۰۰ کیلوگرم در هکتار سه رقم پربار این ارقام هستند

بخش نظردهی بسته شده است..