عکس: کارگری به سبک قاجاری

کامیون خدمات عمومی در تهران قدیم در حالی که کارگران به روش قاجاری و بدون امکانات اولیه و کفش مشغول کار هستند.

بخش نظردهی بسته شده است..