به منظور تامین اعتبارات پروژه های راهسازی استان صورت پذیرفت:

دیدار استاندار یزد با مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

دیدار استاندار یزد با مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به منظور تامین اعتبارات پروژه های راهسازی استان برگزار شد.

بخش نظردهی بسته شده است..