پیشگامان برند محبوب مردمی شد

پیشگامان توسعه ارتباطات در هفتمین دوره سالانه جشنواره برند محبوب در بخش اینترنت خانگی یکی از 3 برند محبوب کشور شد.

به گزارش یزدی نیوز به نقل از روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ دوره ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺤﺒﻮب اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راى و ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ ١٥ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻮرى ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺟﺸﻨﻮاره برگزار گردید.

در این نظر سنجی و در بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ با ﺑﺮرﺳﻲ آراى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻫﻮاداران، ﺑﺮﻧﺪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن با رای مردمی به ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ٣ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب اﻳﺮاﻧﻲ انتخاب شد.

گفتنی است پیشگامان توسعه ارتباطات رتبه دوم کیفیت اینترنت کشور در رتبه بندی وزارت ارتباطات را نیز در کارنامه دارد.

 

بخش نظردهی بسته شده است..